Disclaimer voor warmtescan.nl

Warmtescan (Kamer van Koophandel: 32118755), hierna te noemen Warmtescan, verleent
u hierbij toegang tot warmtescan.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te
kopen.
Warmtescan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Warmtescan spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig
en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Warmtescan.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met Warmtescan. Gebruikers kunnen zelf inhoud
plaatsen op de Website. Warmtescan oefent hierop geen voorafgaande controle of
redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en
waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op
de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Warmtescan
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Warmtescan
en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Warmtescan, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.